Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.2lochelm.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: styczeń 2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa 2lochelm.pl nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych lub dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Adres poczty elektronicznej: szkola@2lo.chelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 565 38 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie ul. Szpitalna 14
22-100 Chełm
Telefon: 82 565 38 88
Faks: 82 564 04 88
E-mail: szkola@2lo.chelm.pl
Strona internetowa: www.2lochelm.pl

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej:
1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście.
2. Budynek szkoły jest 3 piętrowy, wejście do budynku na parter nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.
3. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich.
4. Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych.
5. Budynek szkoły jest monitorowany.
6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
7. W ośrodku na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie nie udostępnia aplikacji mobilnych.
Strona II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie dostosowana jest do obsługi przez urządzenia mobilne.

Udostępnij

Inne dokumenty