Rzecznik praw ucznia

Edit Template

Rzecznik Praw Ucznia to statutowy organ, do którego zadań należy:
– informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobach ich dochodzenia;
– rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów i udzielanie im pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
– reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
– mediacja między stronami konfliktu;
– przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
– podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli;
– przekazanie sprawy, która wykracza poza kompetencje Rzecznika do rozpatrzenia przez Dyrektora lub organy pełniące nadzór nad Szkołą;
– ścisła współpraca z Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
– wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w przypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Rzecznikiem Praw Ucznia obecnej kadencji jest pan Łukasz Łukiewicz, z którym możesz spotkać się w sali 65 w trakcie przerwy lub w trakcie konsultacji.